Vzw

De Limburgse Biervrienden vzw

Hieronder vind je de statuten zoals ze gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad op 23 december 1999.
Na invoeging van de wijzigingen, goedgekeurd bij besluit van de Algemene Vergadering van 13 januari 2004 te Hasselt, luiden de statuten van de vzw De Limburgse Biervrienden als volgt:


Titel I : Benaming en maatschappelijke zetel.

 • Art 1 : De vereniging wordt genoemd " De Limburgse Biervrienden " , Vereniging Zonder Winstoogmerk, afgekort " De Limburgse Biervrienden" v.z.w.
 • Art 2 : De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, gerechtelijk arrondissement Hasselt, St-Oedenrodelaan 2.

Titel II : Doel van de vereniging.

 • Art 3 : De vereniging heeft tot doel het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin. Daartoe zal zij projecten van allerlei aard organiseren of stimuleren die bijdragen tot een betere bekendheid van de Belgische bieren en hun smaken. De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Titel III : Toelating, uittreding en uitsluiting van leden.

 • Art 4 : Het minimum aantal leden wordt bepaald op drie.
 • Art 5 : De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. Alleen de leden maken deel uit van de Algemene Vergadering.
 • Art 6 : De oprichters zijn de eerste leden. De oprichtingsvergadering geldt als eerste algemene vergadering. Ieder toegetreden lid dat lid wenst te worden, moet een mondelinge of schriftelijke aanvraag richten aan de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering kan vervolgens het toegetreden lid het statuut geven van lid. De beslissing van de Algemene Vergadering is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.
 • Art 7 : De ontslagname van een lid, die ten alle tijde kan gebeuren, dient schriftelijk medegedeeld aan de Raad van Bestuur. De ontslagname gaat onmiddellijk in na de schriftelijke mededeling tenzij anders overeengekomen in onderling overleg met de Raad van Bestuur.
 • Art 8 : Uitsluiting van een lid kan enkel bij beslissing van de Algemene Vergadering, om een zwaarwichtige reden, omschreven in het huishoudelijk reglement, en met tweederde meerderheid.
 • Art 9 : Het ontslagnemend of uitgesloten lid, en de rechthebbende van een overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit.
 • Art 10 : Er wordt geen statutaire financiële bijdrage van de leden gevraagd.

Titel IV : De Algemene Vergadering.

 • Art 11 : De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden. Elk lid stemt persoonlijk, of geeft volmacht aan een ander lid. Toegetreden leden mogen de vergadering bijwonen, en aan de discussie deelnemen, maar hebben geen stemrecht.
 • Art 12 : De Algemene Vergadering is bevoegd voor :
  • a. Statuutwijzigingen.
  • b. Benoemen of ontslaan van bestuurders.
  • c. Goedkeuring van de rekeningen en de begroting.
  • d. Vrijwillige ontbinding van de vereniging.
  • e. Aanvaarding of uitsluiting van een lid.
 • Art 13 : Elk jaar wordt tenminste één gewone Algemene Vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, en de begroting van het lopend jaar. Deze gaat door in januari of februari.
 • Art 14 : Bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De leden worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, vier weken op voorhand. De bijeenroeping gebeurt door de Raad van Bestuur. Een agenda van de vergadering zal bij de uitnodiging gevoegd worden. De besluiten van de Algemene Vergadering worden schriftelijk medegedeeld aan de leden en naar eventuele belanghebbenden. Belanghebbende derden kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering ten allen tijde raadplegen op de zetel van de vereniging.
 • Art 15 : De Algemene Vergadering kan beslissen dat punten die niet op de agenda voorkomen, alsnog worden toegelaten.
 • Art 16 : De Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Art 17 : De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan, mits tweederde meerderheid van de aanwezige leden dit goedkeurt.
 • Art 18 : De statuten kunnen slechts gewijzigd worden onder volgende voorwaarden :
  • 1 De agenda die de schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering begeleidt, zal het voorstel tot wijziging van de statuten expliciet als agendapunt opnemen. De voorgestelde wijziging van de statuten zal bij de agenda gevoegd worden ter inzage.
  • 2 Op de Algemene Vergadering zijn tweederde van de leden aanwezig.
  • 3 De statutenwijziging wordt goedgekeurd met een tweederde meerderheid der stemmen.
  • 4 Indien de wijziging van de statuten betrekking heeft op het statutaire doel, dan moeten alle aanwezigen het voorstel tot wijziging eenparig goedkeuren.
   Indien geen tweederde van de leden aanwezig is, dan wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen voor eind februari, die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezigen, doch met een tweederde meerderheid van de stemmen.

Titel V : De Raad van Bestuur.

 • Art 19 : De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur van ten minste vier personen, allen lid van en aangeduid door de Algemene Vergadering. Deze Raad van Bestuur kiest onderling de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 • Art 20 : De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
 • Art 21 : De Raad van Bestuur kan enkel rechtsgeldig beslissen bij aanwezigheid van drievierde van de leden. De beslissing van de Raad van Bestuur wordt met tweederde van de stemmen genomen.
 • Art 22 : De Raad van Bestuur draagt, voor wat het dagelijks bestuur van de vereniging betreft, zijn machten over aan de voorzitter, of indien de voorzitter niet bij machte is om zijn functie uit te oefenen, aan de vice-voorzitter, secretaris of penningmeester.
 • Art 23 : De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich, en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
 • Art 24 : De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
 • Art 25 : De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden, zo ook in elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte of actie. De raad ontvangt daartoe de bevoegdheden, volmachten en rechten, alsook alle bevoegdheden die wettelijk of statutair niet toekomen aan de Algemene Vergadering.
 • Art 26 : Elke bestuurder kan op geldige wijze akten ondertekenen namens de vereniging, door zijn handtekening alleen. Voor alle financiële transacties is één handtekening voldoende.

Titel VI : Rekening & Verantwoording

 • Art 27 : Het dienstjaar gaat in op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar. Bij uitzondering gaat het eerste dienstjaar in op 13 juli 1999 en eindigt op 31 december 1999.
 • Art 28 : De Raad van Bestuur zal jaarlijks een begroting voor het komende dienstjaar opstellen.
 • Art 29 : De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting zullen ten laatste in de maand februari van het eerstvolgende dienstjaar aan de controle van de Algemene Vergadering voorgelegd worden. De vergadering zal na goedkeuring ontlasting verlenen aan de bestuurder.

Titel VII : Buitengewone Algemene Vergadering.

 • Art 30 : De vrijwillige ontbinding gebeurt onder de volgende voorwaarden:
  • 1 De agenda die de schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering begeleidt, zal het voorstel tot vrijwillige ontbinding expliciet als agendapunt opnemen.
  • 2 Op de Algemene Vergadering zijn tweederde van de leden aanwezig.
  • 3 De vrijwillige ontbinding wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
 • Indien geen tweederde van de leden aanwezig is, dan wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen voor eind februari, die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezigen, doch met een tweederde meerderheid van de stemmen.

 • Art 31 : Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het nettovermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt. De bestemming zal gebeuren ten voordele van een vereniging die gelijkaardige doeleinden nastreeft. Deze beslissingen zullen gepubliceerd worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Titel VIII : Diverse bepalingen.

 • Art 32 : Lidmaatschap van de vereniging impliceert ook de aanvaarding van de statutaire en huishoudelijke reglementen.